Št. objave Naslov
754. Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)
755. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A)
756. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2D)
757. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
758. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 × 110 kV Lenart–Radenci
759. Uredba o ureditvi trga s hmeljem
760. Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem
761. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena
762. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
763. Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
764. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
765. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Braslovče
766. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Braslovče
767. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2009
768. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Vrhe
769. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Vrhe
770. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
771. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
772. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dob
773. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Dob
774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
775. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za območje K 9 Šole – del«
776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007
777. Odlok o izdajanju lokalnega časopisa Občine Kostanjevica na Krki
778. Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki
779. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Kostanjevica na Krki
780. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk
781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
782. Pravilnik o uporabi prostorov v OŠ Majšperk
783. Sklep o ceni uporabe prostorov v OŠ Majšperk
784. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2009
785. Letni program kulture v Občini Majšperk za leto 2009
786. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
787. Sklep o razveljavitvi odločitev o spremembi namenske rabe prostora
788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
789. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
790. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik
791. Pravilnik za vrednotenje socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič
792. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2009
793. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2009
794. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto
795. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto
796. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža
797. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
798. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe na območju Občine Straža
799. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009
800. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
801. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2009
802. Odlok o ustanovitvi občinske družbe NATURA VePo d.o.o.
803. Sklep o pomoči za novorojence
804. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
805. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi
806. Sklep o določitvi cene izdelave potrdila izvajalca javne službe glede izpolnjevanja zahtev v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi