Št. objave Naslov
698. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-F)
699. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C)
700. Sklep o razveljavitvi Sklepa o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu
701. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
702. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
704. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
705. Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008
706. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2009
707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed
708. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike, zvoka)
709. Sprememba Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
710. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
711. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt
712. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz)
713. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž
714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija (NMK)
718. Sklep o uvrstitvi zemljišč v k.o. Celje v status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
719. Sklep o spremembi Sklepa o uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Občine Grad
720. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009
721. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
722. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Daljnovod (DV) 2 × 110 kV RTP Ravne–RP Mežica« za območje Občine Mežica
723. Letni program športa v letu 2009, ki ga sofinancira Občina Mislinja
724. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever
725. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Osilnica
726. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo v Pivki (planska celota P1-S8-P3/O)
727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka
728. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajana gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč
729. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka
730. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
731. Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009
732. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah Občine Postojna
733. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni
734. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Daljnovod (DV) 2 × 110 kV RTP Ravne–RP Mežica« za območje Občine Prevalje
735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta OPN
736. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter
737. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
738. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje
739. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje
740. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo
741. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie
742. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Turnišče
743. Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče
744. Odlok o občinskih taksah v Občini Turnišče
745. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2009
746. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »Loke« v Kisovcu
747. Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
748. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije
749. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2009
750. Pravilnik o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
751. Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige
752. Razpis volitev za člane nadzornega odbora in disciplinskih organov IZS
753. Popravek Sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil