Št. objave Naslov
505. Sklep o izvolitvi kandidata Republike Slovenije za sodnika Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu
506. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009
507. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
508. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
509. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
510. Sklep o znesku državne pokojnine
511. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
512. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
513. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
514. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2009
515. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA9 – RAKOVLJE TERASA 3
516. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje
517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
518. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica
519. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Brezovica
520. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
521. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
522. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija
523. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija
525. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
526. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Zazidava Ulica 15. maja‘‘
527. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
528. Odlok o prometni ureditvi v Občini Log – Dragomer
529. Sklep o soglasju k povečani ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log – Dragomer
530. Sklep o uskladitvi zneska o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log – Dragomer
531. Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Majšperk v Svet OŠ Majšperk
532. Sklep o uvrstitvi v.d. direktorja v plačni razred
533. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
534. Odlok o mladinskem delu v Občini Sežana
535. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
536. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje C-02 in C-03 v Sežani
537. Sklep o sprejemu Letnega progama kulture Občine Sežana za leto 2009
538. Sklep o sprejemu Letnega progama športa v Občini Sežana za leto 2009
539. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009
540. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Slovenska Bistrica
541. Odlok o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica
542. Sklep o novi vrednosti točke za izračun najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Slovenska Bistrica
543. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
544. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTC Tržnica Zreče
545. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
546. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
547. Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
548. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Krško
549. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje
550. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2009
551. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2010
552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
553. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti
554. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
555. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)