Št. objave Naslov
418. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (RZ2007)
419. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje
420. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje
421. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila Otok
422. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2008
423. Odlok o priznanjih Občine Laško
424. Odlok o oglaševanju v Občini Laško
425. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško
426. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013
427. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
428. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
429. Odlok o dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka
430. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka
431. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji
432. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
433. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
434. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
435. Statut Občine Tolmin