Št. objave Naslov
379. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
380. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
381. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
382. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
383. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
384. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
385. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
386. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
387. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
388. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
389. Odlok o pomilostitvi
390. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
391. Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
392. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
393. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
394. Statut Občine Bistrica ob Sotli
395. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli
396. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi
397. Dopolnilni Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parkirne hiše – Slovenski trg
398. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2009
399. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono »Pri Pildu«
400. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2009
401. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane
402. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2009
403. Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s premoženjem Občine Poljčane za leto 2009
404. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
405. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
406. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Slovenske Konjice
407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
408. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov
409. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009
410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
411. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija
412. Pravilnik o podrobnejših merilih za ocenjevanje škode v gozdovih
413. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
414. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
415. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
416. Sklep o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
417. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2009