Št. objave Naslov
5144. Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
5145. Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
5146. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010
5147. Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
5148. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi
5149. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
5150. Uredba o dopolnitvi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
5151. Uredba o spremembi Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
5152. Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
5153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod
5154. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2010
5155. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010
5156. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010
5157. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2010
5158. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010
5159. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010
5160. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
5161. Sklep o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
5162. Odločba o ugotovitvi, da so prvi stavek četrtega odstavka 2.a člena ter 2. in 3. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih v neskladju z Ustavo
5163. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2009
5164. Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
5165. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj
5166. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Cerknica
5167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
5168. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Cerknica
5169. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2010
5170. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica
5171. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta
5172. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2010
5173. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2010
5174. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
5175. Sklep o uporabi cenika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
5176. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5177. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2010
5178. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2010
5179. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
5180. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Mozirje
5181. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage
5182. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber«
5183. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek«
5184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
5185. Odlok o dopolnitvi Odloka o režijskem obratu v Občini Odranci
5186. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci
5187. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci za leto 2010
5188. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
5189. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008
5190. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010
5191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici
5192. Odlok o razglasitvi Hiše Svibno 17, Radeče za kulturni spomenik lokalnega pomena
5193. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5194. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
5195. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče
5196. Sklep o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug
5197. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2010
5198. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
5199. Akt o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
5200. Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje