Št. objave Naslov
337. Odlok o pomilostitvi
338. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
339. Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2009–2013
340. Uredba o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010
341. Uredba o ukrepih pri uničevanju eksplozivov in pirotehničnih izdelkov
342. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji
343. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
344. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
346. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Chopinov zlati prstan
347. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
348. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo
349. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2008
350. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
351. Odlok o spremembi območja naselij Ajdovščina in Grivče
352. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009
353. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci
354. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009
355. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
357. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2009
358. Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
359. Odlok o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
360. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija
361. Sklep o ukinitvi javnega dobra
362. Sklep o ukinitvi javnega dobra
363. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
364. Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
365. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče
366. Odlok o proračunu Občine sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009
367. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010
368. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru
369. Sklep o ukinitvi javnega dobra
370. Statutarni sklep o uporabi grba in zastave Občine Trebnje
371. Statutarni sklep o prazniku Občine Trebnje
372. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
373. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu – Betajnova na Vrhniki
374. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje zahodni del naselja Kisovec
375. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-UPB2p)
376. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško
377. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
378. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na Urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1)