Št. objave Naslov
4925. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-B)
4926. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E)
4927. Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV-A)
4928. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-B)
4929. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C)
4930. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman
4931. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
4932. Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev
4933. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem
4934. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
4935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
4936. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu
4937. Odredba o spremembah Odredbe o merskih enotah
4938. Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in sedmega odstavka 66. člena Zakona o prekrških
4939. Odločba o ugotovitvi, da člen 445.d Zakona o kazenskem postopku ni v neskladju z Ustavo
4940. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2009
4941. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
4942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
4943. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
4944. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke
4945. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
4946. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
4947. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
4948. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4949. Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju
4950. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje
4951. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2010
4952. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče
4953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova – za območja Občine Horjul
4954. Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec 2010
4955. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora
4956. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje
4957. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4958. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Družbena lastnina v splošni rabi
4959. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje
4960. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci
4961. Odlok o javnem redu in miru v Občini Križevci
4962. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2010
4963. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2010
4964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
4965. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško
4966. Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško
4967. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
4968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
4969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško
4970. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj
4971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
4972. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
4973. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik
4974. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
4975. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«
4976. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške vile
4977. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4978. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2010
4979. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
4980. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Uprava zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane«
4981. Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
4982. Uredba o cestninskih cestah in cestnini
4983. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest