Št. objave Naslov
4669. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil
4670. Pravilnik o hrambi zasežene gotovine
4671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
4672. Odločba o razveljavitvi 23. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo
4673. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
4674. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2009
4675. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec
4676. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2010
4677. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VP10/2, Notranje Gorice (dom starejših in oskrbovana stanovanja)
4678. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4679. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4680. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
4681. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija (NMK)
4682. Odlok o koncesiji za javno službo urejanja javnih parkirišč
4683. Odlok o koncesiji za javno službo gospodarjenja z javnimi objekti
4684. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009 (2)
4685. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode
4686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o.
4687. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna
4688. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2010
4689. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
4690. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
4691. Sklep o soglasju k ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ljutomer
4692. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2010
4693. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2010
4694. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2010
4695. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2010
4696. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2010
4697. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor
4698. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
4699. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
4700. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2010
4701. Redakcijski popravek Odloka o lokacijskem načrtu za Južno razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu