Št. objave Naslov
4567. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
4568. Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
4569. Odločba o imenovanju Mateje Senih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani
4570. Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti
4571. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2010
4572. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010
4573. Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu
4574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
4575. Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji
4576. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
4577. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
4578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni
4579. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča
4580. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
4581. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
4582. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
4583. Sklep o spremembah sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
4584. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta pdpredsednika sodišča
4585. Ugotovitveni sklep, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov ZARES – nova politika
4586. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
4587. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
4588. Tarifa o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
4589. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
4590. Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
4591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
4592. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
4593. Statut Občine Brezovica
4594. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
4595. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
4596. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4597. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4598. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 za potrebe širšega javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt – poslovne in proizvodne dejavnosti- dopolnitev v letu 2009
4599. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
4600. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2010
4601. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2010
4602. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar 2010–marec 2010
4603. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2010
4604. Dopolnitve Statuta Občine Idrija
4605. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija
4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija
4607. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
4608. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2010
4609. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4610. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2010
4611. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2010
4612. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4613. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4614. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4615. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za območje B 26 Polje
4616. Sklep o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra
4617. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2010
4618. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2010
4619. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008
4620. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010
4621. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Kranjska Gora
4622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora
4623. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo)
4624. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2010
4625. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2010
4626. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2010
4627. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4628. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4629. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
4630. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2010
4631. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mokronog - Trebelno
4632. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno
4633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno
4634. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
4635. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4636. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
4637. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje v obdobju januar–marec 2010
4638. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
4639. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ribnica
4641. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Ribnica
4642. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2010
4643. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2010
4644. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2010
4645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar
4646. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4647. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4649. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2010
4650. Akt o spremembi Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke
4651. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2010
4652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič
4653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
4654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič
4655. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4656. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje zahodni del naselja Kisovec
4657. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2010
4658. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009 – rebalans II
4659. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom Občine Žetale
4660. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4661. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Žetale
4662. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009
4663. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2010
4664. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
4665. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
4666. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve
4667. Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
4668. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva