Št. objave Naslov
4515. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
4516. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2009–2018)
4517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov
4518. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
4519. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal
4520. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2009
4521. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
4522. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 755/2005 z dne 6. 3. 2008
4523. Splošni akti o spremembah Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve
4524. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Hrastnik
4525. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Hrastnik
4526. Vsebina in oblika diplome IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana
4527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci
4528. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010
4529. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
4530. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje
4531. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
4532. Pravilnik o dodeljevanju socialnovarstvene pomoči v Občini Brezovica
4533. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Cankova za leto 2009
4534. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Cankova
4535. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2010
4536. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2010
4537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje/4
4538. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
4539. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja na Dobrovi pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
4540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
4541. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad
4542. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta S 3/c – Kojina
4543. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice
4544. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči
4545. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4546. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4547. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4548. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
4549. Sklep o merilih za določitev plače direktorja in plačil predstavnikom ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d. o. o.
4550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4551. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Eko vrtec v Pivki (planska celota P1-S10-CS ter delu planskih enot P1-S10-S1 in P1-S9-C1)
4552. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar–marec 2010
4553. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2008
4554. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2009
4555. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010
4556. Odlok o priznanjih Občine Straža
4557. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
4558. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
4559. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2010
4560. Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar–marec 2010
4561. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče
4562. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2008
4563. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
4564. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol –južni del
4565. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale
4566. Popravek Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007–2013