Št. objave Naslov
4452. Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato
4453. Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
4454. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev
4455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
4457. Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
4458. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
4459. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
4460. Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci za leto 2009
4461. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci
4462. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod
4463. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 29 Grajska vas - Poljane
4464. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
4465. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 9 Rakovlje Terasa 3
4466. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
4467. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009
4468. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2010
4469. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4470. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4471. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
4472. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica
4473. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2009
4474. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica
4475. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4476. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2010
4477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2009
4478. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2010
4479. Sklep o javni razgrnitvi
4480. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4481. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2010
4482. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2009
4483. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2009
4484. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
4485. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2009
4486. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010
4487. Pravilnik o načinu oddajanja večnamenske športne dvorane, telovadnic in zunanjih športnih površin v Občini Podčetrtek v uporabo
4488. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2010
4489. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2010
4490. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
4491. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek
4492. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni objekt na Njivicah v Radečah
4493. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogatec
4494. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
4495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2009
4496. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentrupert
4497. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert
4498. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče
4500. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Turnišče
4501. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2010
4502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
4503. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje
4504. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010
4505. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
4506. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
4507. Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009
4508. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009
4509. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2009–2018)
4510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
4511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
4512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij
4513. Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
4514. Popravek Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje