Št. objave Naslov
4410. Sklep o razglasitvi odločitev, ki so bile sprejete na referendumu o ustanovitvi občin oziroma spremembi njihovih območij, ki je bil 8. novembra 2009
4411. Sklep o ceniku dimnikarskih storitev
4412. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini
4413. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kobarid (2009–2018)
4414. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2009–2018)
4415. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica levi breg Save (2009–2018)
4416. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sovodenj (2009–2018)
4417. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rovte (2009–2018)
4418. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dol - Moravče (2009–2018)
4419. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2009–2018)
4420. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezerščak (2009–2018)
4421. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2009–2018)
4422. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2009–2018)
4423. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Koče (2009–2018)
4424. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2009–2018)
4425. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – sever (2009–2018)
4426. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2009–2018)
4427. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž (2009–2018)
4428. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2009–2018)
4429. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2009–2018)
4430. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kapla (2009–2018)
4431. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2009–2018)
4432. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje (2009–2018)
4433. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2009–2018)
4434. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2009–2018)
4435. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (2009–2018)
4436. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4437. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2009
4438. Sklep o imenovanju članov volilne komisije Vrhovnega državnega tožilstva RS za izvedbo volitev štirih članov Državnotožilskega sveta
4439. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4440. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in širše območje celjskega starega gradu
4441. Odlok o razglasitvi dela objekta Osnovne šole Litija – »Stara sodnija na Rozmanovem trgu v Litiji« za kulturni spomenik lokalnega pomena
4442. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine–Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu
4443. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje
4444. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne
4445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
4446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi
4447. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana
4448. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4449. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
4450. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
4451. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč