Št. objave Naslov
4376. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4377. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4378. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
4379. Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih
4380. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda
4381. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
4382. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4383. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2010
4384. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bistrica ob Sotli
4385. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
4386. Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Bistrica ob Sotli
4387. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
4388. Pravilnik o spremembah Pravilnika o znižanju plačil staršev za cene programov predšolske vzgoje
4389. Sklep o spremembi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010
4390. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2010
4391. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4392. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
4393. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2010
4394. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4395. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
4397. Sklep št. 468 o ukinitvi javnega dobra
4398. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
4399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009
4400. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
4401. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 12. 2009
4402. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009
4403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan
4404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
4405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
4406. Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
4407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
4408. Akt o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji za leto 2010
4409. Akt o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2010