Št. objave Naslov
311. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije
312. Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda
313. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
314. Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
315. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmi za posebne prehranske namene
317. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco
318. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
319. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
320. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Žirovnica
321. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Novo mesto
322. Najnižje osnovne plače v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 1. 2009
323. Statut Občine Brežice
324. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
325. Sklep o ukinitvi javnega dobra
326. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
327. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
329. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2009
330. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
331. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci
332. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice
334. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice
335. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Slovenske Konjice
336. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin