Št. objave Naslov
1. Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
2. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož
3. Odločba o imenovanju Metke Zupanc za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4. Odločba o imenovanju Tilna Iviča za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
5. Odločba o imenovanju Tatjane Černelič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
6. Odločba o imenovanju Saše Lutarič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
7. Odločba o imenovanju Lucijana Bembiča za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
8. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
10. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
11. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
12. Poslovnik Sodnega sveta
13. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta Republike Slovenije
14. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč
15. Sprememba Akta o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v plačne razrede
16. Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole
17. Statut Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (čistopis)
18. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
19. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
20. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2010
21. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
22. Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalnem nadzorstvu v Občini Brežice
23. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
24. Sklep o cenah odvoza vozil z območja Občine Cerklje na Gorenjskem in hrambe teh vozil
25. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar–marec 2009
26. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2009
27. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačne razrede
28. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2009
29. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013
30. Odlok o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2008
31. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad
32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grad
33. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad
34. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane pri Gradu
35. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010
36. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo«
37. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
38. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb
39. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«
40. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold
41. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold
42. Sklep o začetku priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold
43. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2009
44. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko
45. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2009
46. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža
47. Odlok o občinskih cestah v Občini Straža
48. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2010
49. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2009
50. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
51. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2009
52. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2009
53. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
54. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda Murska Sobota
55. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Polzela
56. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
57. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture