Št. objave Naslov
4030. Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije
4031. Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
4032. Popravni sklep k odločbi Ustavnega sodišča št. 380/06 z dne 11. 9. 2008
4033. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor
4034. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
4035. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
4036. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Tovarniški cesti v Ajdovščini
4037. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ribnik SB II.
4038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2008
4040. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib (Gabrovec)
4041. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Gorenja vas - Poljane
4042. Pravilnik o tehničnih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Gorenja vas - Poljane
4043. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4044. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2007
4045. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija
4046. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija
4047. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški zavod za kulturo
4048. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rečica ob Savinji
4049. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2008
4050. Sklep o prenehanju javnega dobra
4051. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev
4052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2008
4053. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4054. Statut Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)
4055. Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo)
4056. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo)
4057. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo za počitniško naselje Nune v Občini Zreče
4058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče
4059. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu