Št. objave Naslov
3937. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3938. Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2008
3939. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
3940. Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja
3941. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
3942. Pravilnik o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo
3943. Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju
3944. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda
3945. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2008
3946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Bloke na nepremičninah
3947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Bloke
3948. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008
3949. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna
3950. Sklep o uskladitvi višine takse na onesnaževanje vode
3951. Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2008
3952. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij v letu 2008
3953. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
3954. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008
3955. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008
3956. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2008
3957. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Mežici
3958. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
3959. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008
3960. Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
3961. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
3962. Popravek Odločbe o imenovanju Marte Šušin za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani