Št. objave Naslov
3927. Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom
3928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine
3929. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
3930. Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom
3931. Sklep o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
3932. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Piran
3933. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 2
3934. Sklep o ceni priključnine na kanalizacijsko in vodovodno omrežje
3935. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe predelave in odlaganja ostankov komunalnih in njim podobnih odpadkov v Občini Žužemberk
3936. Popravek Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja EKONOMIST