Št. objave Naslov
3856. Odločba o imenovanju Betke Šimc za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
3857. Odločba o imenovanju Katje Kunej za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3858. Pravilnik o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču
3859. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja STROJNIŠTVO
3860. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA
3861. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
3862. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja POSLOVNI SEKRETAR
3863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
3864. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
3865. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
3866. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB6)
3867. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »št. PA 24« (Kronovšek) I. faza
3868. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
3869. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice)
3870. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenje vasi
3871. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2008
3872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2008
3873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2008
3874. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma
3875. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Kuzma
3876. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
3877. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
3878. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan
3879. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan
3880. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Škocjan
3881. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2008
3882. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vipava
3883. Popravek Tabele posebnih meril in pogojev k Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje