Št. objave Naslov
3776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
3777. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
3778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
3779. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, o odpravi odločbe Volilne komisije in o potrditvi liste kandidatov v 1. volilni enoti
3780. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice 8. okrajne volilne komisije III. volilne enote
3781. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana 11. okrajne volilne komisije II. volilne enote
3782. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 27. 2. 2008 do 13. 6. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
3783. Seznam zdravil, katerih odločbe so prenehale veljati zaradi spremembe dovoljenja za promet
3784. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 27. 2. 2008 do 13. 6. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
3785. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
3786. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto, in ne smejo biti več v prometu
3787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3788. Odlok o razveljavitvi Odloka o prometni ureditvi občinske kategorizirane ceste javne poti Skakalnice – Planinski dom Tamar, številka ceste 689101 (UVG 26/99) in Odloka o spremembi Odloka o prometni ureditvi občinske kategorizirane ceste javne poti Skakalnice – Planinski dom Tamar, številka ceste 689101 (UVG 18/01
3789. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Dolenja vas – »nova stanovanjska pozidava«
3790. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica
3791. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
3792. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3793. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3794. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
3795. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3796. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2008
3797. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Revoz
3798. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje UC-9 – Športnorekreacijski center v Sežani
3799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod
3800. Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin
3801. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3802. Pravilnik o notranjem redu na železnici
3803. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2008
3804. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede