Št. objave Naslov
3748. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
3749. Odločba o imenovanju Mojce Mihelčič za pomočnico državnega pravobranilstva na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
3750. Odločba o imenovanju Katje Arnuš za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
3751. Odločba o imenovanju Marije Osolnik Šenica za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na zunanjem oddelku v Novem mestu
3752. Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib
3753. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva
3754. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana 11. okrajne volilne komisije VIII. volilne enote
3755. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev
3756. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2008
3757. Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo
3758. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3759. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž
3760. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah
3761. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007
3762. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kranjska Gora
3763. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora
3764. Pravilnik o dodeljevanju hišnih kompostnikov v Občini Kranjska Gora
3765. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
3766. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3767. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Semič
3768. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2003
3769. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača
3770. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
3771. Splošni pogoji za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje
3772. Tarifni sistem za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje
3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008
3774. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica
3775. Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč