Št. objave Naslov
3726. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
3727. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja
3728. Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji
3729. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih
3730. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
3731. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini
3732. Pravilnik o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
3733. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila
3734. Pravilnik o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom
3735. Pravilnik o strokovnem izpitu za farmacevtskega nadzornika
3736. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
3737. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih članov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot
3738. Dogovor o izvedbi 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
3739. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Šentvid pri Stični – kanalizacija« v Občini Ivančna Gorica
3740. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti
3741. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt
3742. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska pozidava Fošt v Keblju
3743. Javno naznanilo s katerim obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne)
3744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2008
3745. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Tabor – jug
3746. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Tabor in poteku njihove nadaljnje priprave
3747. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol