Št. objave Naslov
3687. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v občini Mežica
3688. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Tiha dolina na Krvavcu
3689. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
3690. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3691. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
3692. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Trojice v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
3693. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
3694. Pravilnik o nivojskih prehodih
3695. Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe
3696. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
3697. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnega programa Voznik
3698. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin
3699. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Manu, Fundacije za podporo in delo s tradicionalnimi medicinami v Ljudski Republiki Kitajski in v drugih deželah
3700. Merila, obseg in način plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za funkcionarje Ustavnega sodišča in za sodno osebje Ustavnega sodišča
3701. Sklepi o imenovanjih in razrešitvah članov volilnih komisij
3702. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2008
3703. Poročilo o gibanju plač za junij 2008
3704. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
3705. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
3706. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del
3707. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
3708. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
3709. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd
3710. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3711. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog
3712. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk
3713. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
3714. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3715. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek
3716. Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1)
3717. Dopolnitev Statuta Športnega zavoda Ravne na Koroškem
3718. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Straža
3719. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za smučarsko tekaški poligon na Rogli
3720. Cenik daljinskega ogrevanja
3721. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
3722. Statut Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
3723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3724. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
3725. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina