Št. objave Naslov
3664. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3666. Navodilo o spremembah Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
3667. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu
3668. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev
3669. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
3670. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača za obdobje 2008–2013
3671. Sklep o znižanju prispevka staršev za program predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Sežana
3672. Sklep o dopolnitvi letnega načrta prodaje, pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2008
3673. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 21. 9. 2008
3674. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008
3675. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008
3676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009
3677. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
3678. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ostrog v Mirnu
3679. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3680. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški vrh
3681. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva
3682. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
3683. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka za posamezno občino in/ali območje Obsotelja in Kozjanskega
3684. Popravek Pravilnika o obrazcu zapisnika prvega pravnega nasveta
3685. Popravek Pravilnika o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta
3686. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del naselja Stranice v Občini Zreče