Št. objave Naslov
3637. Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj
3638. Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence
3639. Pravilnik o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev
3640. Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
3641. Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije
3642. Seznam izdane tehnične smernice
3643. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
3644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
3645. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA18 – Parižlje (Beharič)
3646. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo
3647. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila na podlagi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki se izdela v okviru izdelave OPN
3648. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
3649. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško (KS 11)
3650. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina
3651. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
3652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«
3653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
3654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
3655. Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik
3656. Odlok o podelitvi koncesije gradenj za obnovo in vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji
3657. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3658. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske Kugl 2
3659. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
3660. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor, dopolnitev 2007
3661. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor
3662. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
3663. Odlok o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje