Št. objave Naslov
3575. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-J)
3576. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
3577. Odredba o spremembi Odredbe o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
3578. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2008 dalje
3579. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2008
3580. Dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
3581. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2008
3582. Stališče 9 – Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
3583. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt
3584. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2007
3585. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2008
3586. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa
3587. Obvezna razlaga prve alinee 10. člena pod naslovom »Območje pomola III« Odloka o ureditvenem načrtu »Pomol III«
3588. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Mejni prehod Škofije«
3589. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Turistično apartmajsko naselje Oltra« v Kopru
3590. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Počitniško naselje Oltra Ankaran« v Kopru
3591. Odlok o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost
3592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih
3593. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in javna razgrnitev in javna obravnava okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne)
3594. Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti
3595. Pravilnik o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti
3596. Pravilnik o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti
3597. Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti
3598. Popravek Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov