Št. objave Naslov
258. Uredba o spremembi Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji
259. Uredba o spremembi Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika
260. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008
261. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2008
262. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2008
263. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2008
264. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
265. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
266. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje
267. Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja
268. Sklep o določitvi standarda stroškov dela ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
269. Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2008
270. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2007
271. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2007
272. Razpis naknadnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti
273. Odlok o razglasitvi enote dediščine Soča – Domačija Soča 51 za kulturni spomenik lokalnega pomena
274. Pravilnik o financiranju športa v Občini Bovec
275. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
276. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
277. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008
278. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006
279. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Pivka
280. Sklep: (št. 13.7–242) o ukinitvi statusa javnega dobra
281. Sklep: (št. 13.6–241) o ukinitvi statusa javnega dobra
282. Sklep: (št. 13.3–238) o ukinitvi statusa javnega dobra
283. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentjur
284. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor
285. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2008
286. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju