Št. objave Naslov
3490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2B)
3491. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
3492. Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
3493. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
3494. Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
3495. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
3496. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
3497. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
3498. Odlok o razglasitvi Lanthierijeve graščine in parka v Vipavi za kulturni spomenik državnega pomena
3499. Odločba o imenovanju Edvarda Ermenca za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3501. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
3502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
3503. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled
3504. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA19 – Parižlje (Matvoz)
3505. Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje Občine Brežice v povezavi z 11. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za postavitev hlevov na kmetijska zemljišča v podaljških obstoječih dvorišč
3506. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
3507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008
3508. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
3509. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica
3510. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
3511. Sklep o preoblikovanju organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, ki deluje v okviru Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija v družbo z omejeno odgovornostjo
3512. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Turkov hrib
3513. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci
3514. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2008
3515. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta OPN
3516. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347
3517. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3518. Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
3519. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede
3520. Odločba o imenovanju Edit Novak za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3521. Odločba o imenovanju Petre Sešek za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3522. Odločba o imenovanju Andreje Žvanut za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici
3523. Pravilnik o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice
3524. Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost
3525. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
3526. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2008