Št. objave Naslov
3013. Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV)
3014. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A)
3015. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-E)
3016. Uredba o ureditvi trga z vinom
3017. Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
3018. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
3019. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
3020. Uredba o dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3021. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
3022. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2008
3023. Kolektivna pogodba Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del
3024. Aneks h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija