Št. objave Naslov
2876. Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT)
2877. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM)
2878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-D)
2879. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F)
2880. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2881. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2882. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2883. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2884. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito
2885. Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski
2886. Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
2887. Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo Republike Slovenije ter pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije
2888. Odločba o imenovanju Andreje Haler za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
2889. Odločba o imenovanju Nine Ribič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
2890. Odločba o imenovanju Branke Brinar za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
2891. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
2892. Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
2893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
2894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2895. Sklep o imenovanju volilne komisije X. volilne enote
2896. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
2897. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust za leti 2008 in 2009
2898. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ajdovščina
2899. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
2901. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled
2902. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Bled
2903. Pravilnik o tržnem redu v Občini Bovec
2904. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno
2905. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004
2906. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova
2907. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 8/2 Dobrova
2908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
2909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2910. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
2911. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje
2912. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2008
2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Lendava
2914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava in DOŠ Genterovci
2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda DOŠ II Lendava
2916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Glasbena šola Lendava
2917. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2918. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
2919. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«
2920. Tehnični pravilnik javnega vodovoda Murska Sobota
2921. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota
2922. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
2923. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
2924. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2925. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
2926. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
2927. Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Damber III
2928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
2929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
2930. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica
2931. Sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni
2932. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2007
2933. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče
2934. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«
2935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
2936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
2937. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana
2938. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
2939. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS34 in PS25 –»Ograde« – jugovzhodni del v Sežani
2940. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008
2941. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
2942. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji
2943. Sklep o prenehanju mandata in potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
2944. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Turnišče s prostorskimi sestavinami planov
2945. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) naselja Dobrtešnica Šempeter
2946. Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil
2947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih
2948. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
2949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
2950. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
2951. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
2952. Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestilo za ločeno življenje
2953. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
2954. Poročilo o gibanju plač za april 2008
2955. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
2956. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
2957. Popravek Ugotovitve Občinske volilne komisije, da je mandat člana sveta Krajevne skupnosti Izlake prešel na naslednjega kandidata iz II. volilne enote