Št. objave Naslov
2865. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2866. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
2867. Sklep o spremembi Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
2868. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno
2869. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje
2871. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008
2872. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2008
2873. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah
2874. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Radeče
2875. Popravek Kazenskega zakonika (KZ-1)