Št. objave Naslov
2761. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-F)
2762. Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju
2763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
2764. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
2765. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2766. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2008
2767. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
2768. Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije »Sotla«
2769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
2770. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli
2771. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
2772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
2773. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci
2774. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Divača
2775. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«
2776. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje zemljišč parc. št. 2244, 1928/15, 1928/13, 2243/2, 2243/1, 1935/37, 1933/4, 1930/18, 2242/1, 1959/10, 1935/16, 1945/8, 1957/3, 1930/1, 1937/3, 1929/1, 1929/2, 1944/2, 2241, 1928/2, 1965/2, 1966/3 in 2242/2
2777. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje, parc. št. 1981/2
2778. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1985/5 k.o. Grosuplje – naselje
2779. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta S3/a – Kojina
2780. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Draga
2781. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Draga
2782. Obvezna razlaga 36. člena posebnih določb usmeritev za območja kompleksnih zazidav Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika – PUP podeželje
2783. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru
2784. Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
2785. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2786. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota
2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP-3)
2789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto
2790. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški vrh
2791. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta tovarna zdravil Krka v Novem mestu
2792. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ
2793. Sklep o soglasju k odprodaji stavbnih zemljišč
2794. Sklep o višini plačila za postavljanje in najem šotora CZ Občine Tišina za leto 2008
2795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
2796. Sklep o razveljavitvi sklepov o višini priključnine na javni vodovod in javno kanalizacijo
2797. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2008
2798. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat člana sveta Krajevne skupnosti Izlake prešel na naslednjega kandidata iz II. volilne enote
2799. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2800. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
2801. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o centralnem registru oporok
2802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
2803. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
2804. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto
2805. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik
2806. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vojniška gmajna
2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Konjsko
2808. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
2809. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič
2810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
2811. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec
2812. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna