Št. objave Naslov
2583. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
2584. Aneks h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
2585. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS
2586. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
2587. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
2589. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec
2590. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Bistrica ob Sotli
2591. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne
2592. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne
2593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2594. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2007
2595. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
2596. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
2597. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008
2598. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
2599. Odlok o priznanjih Občine Litija
2600. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Litija
2601. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2602. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
2603. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja
2604. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podlehnik
2605. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik
2606. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
2607. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podlehnik
2608. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Podlehnik
2609. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Podlehnik
2610. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2611. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pristava – večstanovanjski objekt
2612. Odlok o občinskih taksah na območju Občine Zagorje ob Savi
2613. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Zagorje ob Savi s služnostnimi pravicami
2614. Odlok o najemu zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Zagorje ob Savi
2615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
2616. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja
2617. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih
2618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni Zavod Ratitovec
2619. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
2620. Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča v Občini Železniki