Št. objave Naslov
2479. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Rb2008)
2480. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-A)
2481. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I)
2482. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-E)
2483. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
2484. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza