Št. objave Naslov
2296. Kazenski zakonik (KZ-1)
2297. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kreditov in izdaje dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544,22 milijonov eurov (ZPDVPNPIA1)
2298. Pravilnik o spremembi Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
2299. Tarifa o pravnih storitvah
2300. Odločba o razveljavitvi sodb višjega in okrožnega sodišča v izpodbijanem delu
2301. Sklep o spremembah in dopolnitvah Seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
2302. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici
2303. Sklep o določitvi plakatnih mest v času referendumske kampanje
2304. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri Osnovni šoli Horjul
2305. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2007
2306. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci
2307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč
2308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč
2309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave za občinski lokacijski načrt Industrijska cona Dolenja vas
2310. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Mirna Peč
2311. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji
2312. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč«
2313. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2314. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2007
2315. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
2316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
2317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda na območju Občine Naklo
2318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
2319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter oglaševanju v Občini Naklo
2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
2321. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2007
2322. Odlok o priznanjih v Občini Rečica ob Savinji
2323. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rečica ob Savinji
2324. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2008–2013
2325. Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
2326. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica
2327. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2328. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2329. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2330. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del
2331. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Šmarje pri Jelšah
2332. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2333. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2334. Odlok o priznanjih Občine Štore
2335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008
2336. Pravilnik o projektni dokumentaciji
2337. Pravilnik o gradbiščih
2338. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta