Št. objave Naslov
2265. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)
2266. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2267. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2268. Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
2269. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2270. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993
2271. Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev
2272. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
2273. Pravilnik o registru političnih strank in o obrazcu ustanovne izjave
2274. Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih
2275. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
2276. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
2277. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov
2278. Tarifa o taksah in nadomestilih
2279. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2007
2280. Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Gornji Petrovci
2281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2007
2282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom
2283. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2284. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica
2285. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008
2286. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
2287. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici
2288. Poslovnik Občinskega sveta Občine Osilnica
2289. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2007
2290. Odlok o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki
2291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
2292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
2293. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec
2294. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših dosežkov« v Občini Šmartno pri Litiji
2295. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore