Št. objave Naslov
185. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Metliška črnina in Belokranjec
186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti
187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
188. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2008
189. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
190. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
191. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 31. 12. 2007
192. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2008
193. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
194. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
195. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
196. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
197. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008
198. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
199. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2008
200. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti
201. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci
202. Odlok o razglasitvi Sodne palače na Tavčarjevi 9 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
203. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni
205. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski blok 3K (za investitorja Infininvest d.o.o.)
206. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 14 S1 – Polana/1. etapa
207. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 121/05), sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 6/97, 94/05) in sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto) (Uradni list RS, št. 11/96, 13/02, 37/03)
208. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika
209. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
210. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
211. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri
212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Idrija
213. Popravek tiskane izdaje Uradnega lista RS, št. 3/08
214. Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008
215. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu sanacije gradnje počitniških hiš na območju Planine v KS Gorenje