Št. objave Naslov
2112. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane
2113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
2114. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 6. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
2115. Sklep o zavrnitvi
2116. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 11. volilne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
2117. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici
2118. Odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci
2119. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova
2120. Pravilnik o uporabi igrišča z umetno travo
2121. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Cankova
2122. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2123. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna
2124. Cenik za prodajo toplote za tarifne odjemalce
2125. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2126. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč