Št. objave Naslov
2032. Pravilnik o celostni podobi organov državne uprave
2033. Sprememba razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2008 do 15. 7. 2008
2034. Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij
2036. Odlok o koncesiji za graditev žičniških naprav v Občini Dravograd
2037. Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice
2038. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
2039. Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof jug
2040. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
2041. Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
2042. Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
2043. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca
2044. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka
2046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
2048. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Ravne na Koroškem
2049. Pravilnik o postopku sprejema otrok v Vrtec Ravne na Koroškem
2050. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem
2051. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur
2052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2008
2053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur
2054. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi