Št. objave Naslov
1978. Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
1979. Zakon o arbitraži (ZArbit)
1980. Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP)
1981. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)
1982. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-H)
1983. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D)
1984. Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-F)
1985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1A)
1986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-A)
1987. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-H)
1988. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C)
1989. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-1A)
1990. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
1991. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
1992. Poročilo o gibanju plač za februar 2008
1993. Pravila borze
1994. Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije
1995. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
1996. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007
1997. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2008
1998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem
1999. Pravilnik o računovodstvu
2000. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem
2001. Letni program športa Občine Črna na Koroškem za leto 2008
2002. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
2003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
2004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Dolenjske Toplice
2005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Dolenjske Toplice iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
2006. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o kanalizaciji
2007. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2008. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje
2009. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2007
2010. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kompleks Krka Krško«
2011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2007
2012. Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Mežica
2013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
2014. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica
2015. Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto 2008
2016. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2008
2017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče
2018. Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan
2019. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale
2020. Letni program kulture Občine Žetale za leto 2008
2021. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Žetale
2022. Letni program športa v Občini Žetale za leto 2008
2023. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2007
2024. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«
2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Rogaška Slatina
2026. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina
2027. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina
2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar)
2029. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009
2030. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi Regionalne ustanove – Center za podporo e-upravljanja
2031. Popravek Sklepa o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra