Št. objave Naslov
1947. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1D)
1948. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-B)
1949. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1B)
1950. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1951. Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
1952. Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli
1953. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednikov sodišč
1954. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2007
1955. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
1956. Odlok o dopolnitvi Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
1957. Pravilnik o financiranju športa v Občini Bovec
1958. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača
1959. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste
1960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007
1961. Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica
1962. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2009
1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
1964. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1965. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2007
1966. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ločica III
1967. Sklep o javni razgrnitvi odloka občinskega prostorskega načrta »OPN« Polzela
1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
1969. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Tržič
1970. Splošni pogoji za dobavo toplote iz kotlovnice v OŠ Lom v Občini Tržič
1971. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodni sistem v OŠ Lom v Občini Tržič
1972. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk
1973. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk
1974. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
1975. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1976. Pravilnik o poklicni maturi
1977. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju občine Ravne na Koroškem