Št. objave Naslov
1739. Uredba o spremembah Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
1740. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
1742. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala
1743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod
1744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
1745. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1746. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1747. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1748. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008
1749. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica – 1. faza
1750. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2007
1751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
1753. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
1754. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
1755. Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
1756. Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
1757. Odlok o občinskih taksah
1758. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode
1759. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto
1760. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2007
1761. Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju v Občini Ribnica
1762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina
1763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
1764. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2007
1765. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
1766. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
1767. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
1768. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
1769. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
1770. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
1771. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
1772. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave LD Zg. Polskava
1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
1774. Pravilnik o sofinanciranju delovanju društev in aktivov na področju kmetijstva v Občini Slovenska Bistrica
1775. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
1776. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
1777. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica
1778. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
1779. Sklep o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik
1780. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
1781. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj
1782. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj
1783. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev
1784. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1785. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2008/2009
1786. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2008/2009
1787. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2008/2009
1788. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za varstvo okolja v študijskem letu 2008/2009
1789. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto v študijskem letu 2008/2009
1790. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani v študijskem letu 2008/2009
1791. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2008/2009
1792. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v študijskem letu 2008/2009
1793. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1794. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode
1795. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov
1796. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
1797. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2008