Št. objave Naslov
1687. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide
1688. Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja, kolikor pod zaporedno številko 55 kategorizira javno pot z oznako JP 761540 Kovše-Pantner, ki poteka po parc. št. 449/4 in parc. št. 449/11, k. o. Šentilj pod Turjakom, v neskladju z Ustavo
1689. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodšča in o zavrnitvi ustavne pritožbe v preostalem delu
1690. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
1691. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2008
1692. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci
1693. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1694. Sklep v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
1695. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007
1696. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova
1697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec
1698. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
1699. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2008
1700. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško
1701. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Krško za leto 2008
1702. Sklep o nakupu nepremičnin parc.št. 345/7, parc.št. 345/8, parc.št. 345/9, parc.št. 345/10, parc.št. 336/3, parc.št. 340/1, parc.št. 342/1 in parc.št. 339/1, k.o. Koprivnica in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1703. Sklep o nakupu nepremičnin parc.št. 197/13 in parc.št. 197/15, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1704. Sklep o nakupu nepremičnin parc.št. 1132/4, parc.št. 1132/5 in parc.št. 1132/6, k.o. Stari Grad in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1705. Sklep o nakupu solastniških deležev nepremičnine parc.št. 129.S, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
1706. Sklep o nakupu nepremičnine parc.št. 1839/2, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
1707. Sklep o nakupu nepremičnine parc.št. 836/3, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
1708. Sklep o lastninjenju nepremičnin parc.št. 391, parc.št. 394 in parc.št. 396/2, k.o. Videm ter parc.št. 516.S in parc.št. 517.S, k.o. Stara vas
1709. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
1710. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2007
1711. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje
1712. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mozirje
1713. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Mozirske trate«
1714. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
1715. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mozirje
1716. Sklep o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za plansko enoto P1-S8-P3/0
1717. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
1718. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji
1719. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008
1720. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008
1721. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina
1722. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2007
1723. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1724. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2007
1725. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
1726. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007
1727. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o.
1728. Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah
1729. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev pomoč na domu
1730. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Škofljica
1731. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2007
1732. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2008
1733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje
1734. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2007
1735. Odlok o načinu izvajanja in podelitve koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica
1736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
1737. Obvezna razlaga tretjega odstavka 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Planina – jug
1738. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina – jug