Št. objave Naslov
1636. Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
1637. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda
1638. Seznam o dopolnitvi Seznama eksplozivov, ki se lahko dajo v promet
1639. Sprememba navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1
1640. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1641. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper
1642. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper
1643. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca dr. France Prešeren
1644. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama
1645. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
1646. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pod Gradom
1647. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Trnovo
1648. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj
1649. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci
1650. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci
1651. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča
1652. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
1653. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
1654. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
1655. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica
1656. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše
1657. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
1658. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
1659. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina
1660. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin
1661. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
1662. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca
1663. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vodmat
1664. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid
1665. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
1666. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2007
1667. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2007
1668. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1669. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro
1670. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1671. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1672. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1673. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenih pogojev (PUP) za Dobrave
1674. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008
1675. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1676. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1677. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra
1678. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2007
1679. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2007
1680. Poročilo o izidu glasovanja za župana v Občini Škofja Loka na lokalnih volitvah 2006
1681. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Farčnikove kolonije v Zagorju ob Savi
1682. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi – Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje
1683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarjenju z javnimi vodovodi v Občini Žiri
1684. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Žiri
1685. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni kanalizaciji v Občini Žiri
1686. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva