Št. objave Naslov
1524. Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
1525. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)
1526. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije
1527. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
1528. Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
1529. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju
1530. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na območju Občine Divača
1531. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje nove Občine Lendava v letu 2008
1532. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1
1533. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1, del območja urejanja ŠT 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1
1534. Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah
1535. Odredba o načinu vodenja prometa na glavnih mestnih cestah
1536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007
1537. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2007
1538. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1539. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1540. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1541. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
1542. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota
1543. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota
1544. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota
1545. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
1546. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1547. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1548. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1549. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica
1550. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica
1552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1553. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov
1554. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
1555. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Sevnica
1556. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
1557. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
1559. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana
1560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
1561. Sklep (št. 14.5-282) o ukinitvi statusa javnega dobra
1562. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec
1563. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica
1564. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Žiri
1565. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000
1566. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
1567. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
1568. Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
1569. Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
1570. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2008
1571. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2007
1572. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2007
1573. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007
1574. Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2008
1575. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programsko obdobje 2007–2013
1576. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno
1577. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu
1578. Cenik daljinskega ogrevanja