Št. objave Naslov
1459. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
1460. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G)
1461. Zakon o dopolnitvi Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP-A)
1462. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
1463. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kolombu
1464. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kolombu
1465. Pravilnik o določitvi spletnega naslova za elektronsko objavljanje dokumentov po Zakonu o splošnem upravnem postopku
1466. Pravilnik o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture
1467. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1468. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah
1469. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Sklad Hospic«
1470. Sklep o zavrženju zahteve
1471. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2008
1472. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Kočevje
1473. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2007
1474. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
1475. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
1476. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice
1477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci
1478. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2008
1479. Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2008
1480. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 216/3, 217/2 in 217/3, vse k.o. Sela
1481. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2028/6, k.o. Sela
1482. Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kočevje v najem
1483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kočevje
1484. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
1485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
1486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev
1487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje
1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
1489. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A«
1490. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje B«
1491. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Markovec Žusterna – območje A« v Kopru
1492. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Markovec Žusterna – območje B« v Kopru
1493. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski« v Kopru
1494. Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (po ZUNPP) z dne 29. 11. 2007
1495. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ter okoljskega poročila za Poslovno cono Drnovo – vzhod
1496. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kuzma
1497. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma
1498. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Kuzma
1499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
1500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč
1501. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2007
1502. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2008
1503. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2008
1504. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2008
1505. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
1506. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
1507. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih za določitev višine prispevka ob priključitvi na javno kanalizacijo v Mestni občini Slovenj Gradec
1508. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje/planske celote 1, 3, 4, 5
1509. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentrupert za leto 2007
1510. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leto 2008
1511. Odlok o predkupni pravici Občine Šentrupert na nepremičninah
1512. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert
1513. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zavrč
1514. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2007
1515. Pravilnik o plačah in nagradah funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri
1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2007
1518. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje
1519. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu«
1520. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Ravne na Koroškem
1521. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
1522. Popravek Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih
1523. Popravek Odloka o Lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice