Št. objave Naslov
1427. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)
1428. Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (ReNPK0811)
1429. Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo
1430. Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč
1431. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
1432. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
1433. Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
1434. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
1435. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu Ajdovščina - zahod - Lipa
1436. Navodilo za predstavnike Občine Ajdovščina v organih upravljanja javnih zavodov
1437. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Benedikt
1438. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
1439. Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1441. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za zaustavljanje vozil na urejenih dostopnih mestih
1442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj
1443. Odlok o turistični taksi v Občini Miren - Kostanjevica
1444. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Mirna Peč
1445. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica
1446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
1448. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica
1449. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice
1450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče
1451. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2007
1452. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
1453. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2008
1454. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma
1455. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma
1456. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma
1457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Kuzma
1458. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008