Št. objave Naslov
1275. Sklep o imenovanju sekretark in sekretarjev komisij Državnega sveta
1276. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1277. Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
1278. Odločba o imenovanju Vesne Fink za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
1279. Odločba o imenovanju Betke Šimc za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
1280. Pravilnik o obliki in vsebini certifikata o licenci
1281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji
1282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1283. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1284. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu
1285. Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri pisnem delu pravniškega državnega izpita
1286. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
1287. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2008 do 15. 7. 2008
1288. Odločba o ugotovitvi, da je 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor pod zaporedno številko 170 kategorizira javno pot s številko odseka 713133 Bobrova ul., od Jurčkove c. do Knezovega štradona, v delu, ki poteka po parc. št. 243/324 vl. št. 2967, k. o. Karlovško predmestje, v neskladju z Ustavo
1289. Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor pod zaporedno številko 1229 kategorizira lokalno cesto s številko odseka 220251 Podgorska c., od C. Andreja Bitenca do Šentviške ul., v delu, ki poteka po parc. št. 967 vl. št. 1933, k. o. Šentvid nad Ljubljano, in po parc. št. 1229 vl. št. 1891, k. o. Šentvid nad Ljubljano, v neskladju z Ustavo
1290. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru
1291. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
1292. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o informacijah o pomembnih deležih
1293. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
1294. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
1295. Poročilo o gibanju plač za januar 2008
1296. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1297. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1298. Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica
1299. Sklep o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000
1300. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2007
1301. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2008
1302. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cankova
1303. Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Črnomelj
1304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Loka Črnomelj«
1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj«
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš«
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Stari trg ob Kolpi«
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Vinica«
1309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1310. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1311. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1312. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje
1313. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
1314. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grosuplje
1315. Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve pomoči na domu v Občini Horjul
1316. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Horjul
1317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica
1318. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica
1319. Pravilnik o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem
1320. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo
1321. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2008
1322. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2008
1323. Pravilnik o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora
1324. Odlok o avtotaksi prevozih
1325. Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
1326. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
1327. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
1328. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa
1329. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce
1330. Odredba o določitvi območij za pešce
1331. Odredba o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah
1332. Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah
1333. Odredba o določitvi največje dovoljene hitrosti
1334. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1335. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
1336. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2007
1337. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2008
1338. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008
1339. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2007
1340. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev JP št. 943911 Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi
1341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
1342. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli št. 866/7, k.o. Bodrež
1343. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah
1344. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2008
1345. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2007
1346. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1347. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1348. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba
1349. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2007
1350. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2008
1351. Sklep o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom v interesu lokalne skupnosti
1352. Odlok o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt
1353. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
1354. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju zazidalnega načrta Rogla v Občini Zreče
1355. Popravek Odloka o razglasitvi zaporniških celic na Beethovnovi 3 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
1356. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto