Št. objave Naslov
1084. Odločba o imenovanju Marcela Rezarja za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
1085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
1086. Sklep o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti 16. člena v povezavi s peto alinejo prvega odstavka 43. člena in 26. člena Zakona o azilu ter pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 2. člena, 16., 26. in 27. člena, drugega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 34. člena, 37., 40.a in 41. člena, tretjega odstavka 42. člena, 43., 45.b in 46.a člena ter drugega odstavka 46.b člena Zakona o azilu in 4. člena Pravilnika o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce ter sklep o ustavitvi postopka preizkusa pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti osme alineje prvega odstavka 2. člena Zakona o azilu
1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
1088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina
1089. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani
1090. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje in sofinanciranja investicije zamenjave virov energije ter dokapitalizacijo družbe Bioenergetika Todraž d.o.o. v javnem interesu
1091. Odlok o razglasitvi cerkve Žalostne Matere božje na Bukovem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1092. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Brikcija na Četeni Ravni za kulturni spomenik lokalnega pomena
1093. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Egidija-Tilna v Javorjah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1094. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha v Leskovici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1095. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v Lučinah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1096. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja na Malenskem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1097. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Nepomuka v Novi Oselici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1098. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina v Poljanah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1099. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Dolenjem Brdu (Srednji vasi) za kulturni spomenik lokalnega pomena
1100. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jedrti v Čabračah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1101. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urbana na Gorenji Dobravi za kulturni spomenik lokalnega pomena
1102. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi – Trati za kulturni spomenik lokalnega pomena
1103. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca v Hotavljah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1104. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Stari Oselici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1105. Odlok o razglasitvi kapele pri cerkvi sv. Križa na Dolenjem Brdu-Srednji vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
1106. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija na Volči za kulturni spomenik lokalnega pomena
1107. Odlok o razglasitvi znamenja v Čabračah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1108. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007
1109. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
1110. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008
1111. Sklep o spojitvi javnih zavodov Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc Ljubljana - Vič, Knjižnice Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice
1112. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana
1113. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
1114. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov
1115. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci
1116. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci
1117. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Rečica ob Savinji
1118. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici
1119. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles ter članov drugih organov Občine Šentjur
1120. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008
1121. Popravek Sklepa o ustanovitvi Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, njegovi sestavi in načinu njegovega dela
1122. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
1123. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice